Regulamin

REGULAMIN SKLEPU SPRZEDAJĄCEGO PŁATNY DOSTĘPU DO TRANSMISJI NA ŻYWO NA PLATFORMIE INTERNETOWEJ www.pztlive.pl

§ 1. Definicje.

Użyte poniżej pojęcia oznaczają:

1) Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie;

2) Konto użytkownika – konto w Sklepie uruchomiane po dokonaniu Rejestracji przez Klienta;

3) Koszyk – formularz na stronie Sklepu, w którym widoczne są zamówione przez Klienta Usługi Transmisji;

4) Udostępnienie transmisji – odblokowanie transmisji przez Sprzedawcę;

5) Regulamin – niniejszy dokument, spełniający kryteria art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730);

6) Rejestracja – uzupełnienie danych przez Klienta w celu założenia Konta użytkownika;

7) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.pztlive.pl

8) Sprzedawca – Horyzont Tv Słubice sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 17, 69-100 Słubice, NIP: PL598-161-08-28, REGON: 080348726

9) Umowa Sprzedaży – umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zawierana za pośrednictwem Sklepu, dotycząca sprzedaży kodu dostępu do transmisji na żywo

10) Zamówienie – zgoda Klienta zmierzająca bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 2. Postanowienia wstępne.

1. Podmiotem prowadzącym Sklep jest Sprzedawca, legitymujący się następującymi danymi:

a) POLSKA, 69-100 Słubice, ul. Piłsudskiego 17

b) adres e-mail: info@pztlive.pl

c) numer rachunku bankowego:

– Konto EU 49 1090 1115 0000 0001 3254 2610

– Konto PL 44 1090 1115 0000 0001 4369 8379

2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu.

3. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego treści jest warunkiem rejestracji Konta użytkownika i złożenia Zamówienia w Sklepie.

4. Korzystanie ze Sklepu wymaga posiadania urządzenia elektronicznego (np. komputera stacjonarnego, laptopa) z dostępem do Internetu.

5. Sprzedawca legitymuje się prawami własności intelektualnej, w szczególności prawami do nazwy (firmy), znaku towarowego oraz autorskimi prawami majątkowymi do strony internetowej. Wymienione prawa objęte są ochroną na podstawie obowiązującego prawa, a korzystanie z nich przez osoby trzecie możliwe jest tylko za pisemną zgodą Sprzedawcy.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub trudnościami związanymi z brakiem kompatybilności Sklepu z uwarunkowaniami technicznymi, leżącymi po stronie urządzenia lub oprogramowania stosowanego przez Klienta.

§ 3. Konto użytkownika.

1. Utworzenia Konta użytkownika następuje po dokonaniu przez Klienta nieodpłatnej Rejestracji poprzez stronę: www.pztlive.pl Rejestracja wymaga podania następujących danych osobowych: kraj, adres e-mail, imię i nazwisko

2. Po dokonaniu Rejestracji, Klient otrzymuje niezwłocznie – na wskazany przez siebie adres e-mail – potwierdzenie jej dokonania. Z tą chwilą Konto użytkownika staje się aktywne.

3. Do przeglądania asortymentu Sklepu nie jest wymagane posiadanie Konta użytkownika.

4. Konto użytkownika umożliwia składanie Zamówień. Na Koncie gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie, w tym historia Zamówień. Dostęp do Konta użytkownika jest zabezpieczony zindywidualizowanym loginem i hasłem. Wyboru hasła i loginu dokonuje Klient.

5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do Konta użytkownika. W granicach obowiązującego prawa jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem.

6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia Konta użytkownika poprzez przesłanie oświadczenia o rezygnacji na adres e-mail: info@pztlive.pl Rezygnacja nie ma wpływu na realizację Zamówień złożonych za pośrednictwem Konta i potwierdzonych przez Sprzedawcę przed datą otrzymania oświadczenia o rezygnacji z konta.

§ 4. Zamówienie kodu dostępu do transmisji

1. Za pośrednictwem Sklepu Klient może składać Zamówienia na kod dostępu do określonej transmisji na żywo o dowolnej porze dowolnego dnia (Sklep funkcjonuje nieprzerwanie przez całą dobę).

2. Zamówienie może dotyczyć jednego lub większej liczby kodów dostępu.

3. W celu skutecznego złożenia Zamówienia, należy wybrać w Sklepie Kod dostępu oraz kliknąć przycisk „Kup dostęp”. Następnie konieczne jest podjęcie kolejnych czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje. Klient może zmodyfikować wybór, dodać albo usunąć wybrane kody dostępu z Koszyka.

4. Złożenie Zamówienia oznacza złożenie oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail Klienta zostanie przesłane potwierdzenie Zamówienia wraz z podsumowaniem. Podsumowanie będzie obejmować:

a) numer zamówienia

b) dane Sklepu, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu oraz rachunek bankowy;

c) wyszczególnienie poszczególnych kodów dostępu z podaniem ceny jednostkowej i łącznej;

d) link do strony na której znajduje się player gdzie wpisujemy kod dostępu

e) kod dostępu, ciąg liczb który należy skopiować lub wpisać do playera wskazanego na stronie

§ 5. Ceny i metody płatności.

1. Ceny kodów dostępu są wyrażone w złotych polskich (PLN) lub w euro (EU) i zawierają podatek VAT.

2. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności:

a) płatności elektronicznych za pośrednictwem operatora:

– PayPal

– PayU

– Przelewy24

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy. Reklamacje.

1. Prawo do odstąpienia od Umowy wygasa, gdy Sprzedawca otrzymał na maila kod dostępu.

2. Jeśli z przyczyn nieleżących po jego stronie Klient lub Beneficjent nie może uruchomić za pomocą kodu transmisji live, zakupionego za pośrednictwem Sklepu, istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z biurem obsługi klienta info@pztlive.pl w celu weryfikacji problemów z uruchomieniem transmisji.

3. Klient ma również prawo do złożenia reklamacji w przypadku braku tej transmisji na stronie gdzie został użyty kod dostępu. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia z reklamacją.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotu zakupionego towaru.

Kupujący-konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym kupujący-konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego-konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący-konsument musi poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sklepu Internetowego, lub pocztą elektroniczną na adres info@pztlive.p). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący-konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep Internetowy zwraca kupującemu-konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego-konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez kupującego-konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący-konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku kupujący-konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Kupujący-konsument powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres Sklepu (prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia adresu punktu zwrotu) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli kupujący-konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
W razie odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący-konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje kupującemu-konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  zawartej w drodze aukcji publicznej,
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 8. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów.

1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania wszelkich sporów, powstałych na tle składanego Zamówienia w Sklepie. W szczególności, może zwrócić się do polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu.

2. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów są dostępne na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl) oraz na stronie internetowej dotyczącej europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) (http://ec.europa.eu/consumers/odr).

§ 9. Pozostałe postanowienia.

1. Możliwość składania Zamówień w trybie niniejszego Regulaminu nie wyłącza możliwości ich dokonywania w inny sposób, w szczególności za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

2. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka prywatności Sprzedającego. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza akceptację Polityki prywatności.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z uwagi na zmiany przepisów obowiązującego prawa, sposobów płatności i technicznych warunków korzystania ze Sklepu – w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O wprowadzonej zmianie Sprzedawca informuje Klientów zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej Sklepu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730, 1495).

ZAŁĄCZNIK
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Horyzont Tv Słubice sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 17,
69-100 Słubice
E-mail: info@pztlive.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

Numer Zamówienia/Faktury VAT:(**)

Nazwa zwracanego towaru:(**)

Numer kontaktowy:(**)

Numer rachunku bankowego:(**)

(*) Niepotrzebne skreślić.
(**) Pola nieobowiązkowe, ale ich wypełnienie przyspieszy zwrot świadczenia

Przewiń do góry